rapsis_ziemas.jpgpupas 2

Aktuāli                          

LAD skaidrojumi par Vienoto iesniegumu pēc  16.06.2015. sanāksmes, t.i., par izmaiņu izdarīšanu Vienotajā iesniegumā pēc 15.jūnija.

Atrbildes uz LSA sagataotajiem jautājumiem un pasākumaprotokolu iespējams apskatīt šeit>>.

Lauku atbalsta dienests (LAD) paskaidro, ka Vienotajā iesniegumā pēc 15.jūnija drīkst veikt izmaiņas tikai līdz dienai, kamēr LAD nav:

informējis par kādām neatbilstībām Vienotajā iesniegumā vai citos papildu dokumentos vai;

paziņojis par nodomu veikt pārbaudi uz vietas vai;

pārbaudē uz vietas atklājis neatbilstību.

Par izmaiņām Vienotajā iesniegumā, kas notikušas pēc 15.jūnija, rakstiski jāpaziņo LAD reģionālajai lauksaimniecības pārvaldei. Izmaiņas var veikt, nepaplašinot Vienotā iesnieguma datus, t.i., lauku dalīšana ir pieļaujama, bet nedrīkst pieteikt papildu platības vai jaunus atbalsta veidus.

Ja lauks pieteikts brīvprātīgi saistītajam atbalstam (BSA) par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības sēklām un pēc 15.jūnija pretendents pats ir konstatējis, ka daļa no platības vairs nav atbilstoša BSA, tad nepieciešams:

pieteiktajam laukam samazināt platību, lai tajā nebūtu iekļauta platība, kas nav atbilstoša BSA par sertificētām stiebrzāļu un lopbarības sēklām;

BSA neatbilstošo platību, kas nav mazāka par 0,30 ha, var pieteikt kā jaunu laukuuz VPM, bez BSA atbalsta. Ja lauks mazāks par 0,30 ha, tad to norāda kā Platība bez atbalsta.

Ja Vienotajā iesniegumā uz BSA par platībām pieteikts viens lauks ar miežiem, kaut gan faktiski pretendents vienu lauka daļu vēlas pieteikt BSA par sertificētu labības sēklu, bet otru lauku daļu - BSA par miežiem, tad pretendentam nepieciešams pieteikto lauku sadalīt divos atsevišķos laukos:

Vienotajā iesniegumā pieteiktajam laukam jāsamazina platība, lai tajā paliek iekļauta tikai tā, kas ir atbilstoša BSA par sertificētu labības sēklu;

BSA par miežiem atbilstošo platību jāpiesaka kā jaunu lauku.

Piemēram, ja Vienotajā iesniegumā uz BSA par platībām pieteikts lauks Nr.1, kurā tiek audzēti mieži 15 ha platībā, bet pretendents faktiski 8 ha no šī lauka vēlas pieteikt BSA par sertificētu labības sēklu, bet 7 ha - BSA par miežiem, tad Vienotajā iesniegumā jālabo lauka Nr.1 platība uz 8 ha, un jāpievieno lauks Nr.2, norādot kultūru (mieži), platību (7ha) un veicot atzīmi, ka lauks tiek pieteikts BSA par platībām. Lauku bloku kartē jāsadala sākotnēji pieteiktā iezīmētā lauka Nr.1 platība: 1.laukam zīmējums jāsalabo uz 8 ha, laukam Nr.2 jāveic zīmējums par 7 ha.

Tā kā minētajās platībās tiek audzēta viena un tā pati kultūra, bet Vienotajā iesniegumā būs izdalīti divi atsevišķi lauki, tad starp abiem laukiem dabā būtu vēlama provizoriska robeža, lai kontrolieri platības varētu uzmērīt atbilstoši BSA veidiem.

________________________________________

Aicinām mūsu asociācijas biedru pulkā  pievienoties jaunus biedrus - sēklu audzētājus, sēklu tirgotājus un šķirņu pārstāvjus, lai varam kopīgi apzināt nozarei svarīgo un veidot tieši sēklu ražošanai labvēlīgu vidi mūsu valstī.

Savu vēlēšanos piedalīties varat apliecināt ar LSA valdei adresētu iesniegumu brīvā formā, nosūtot to uz LSA oficiālo pasta adresi :Latvijas Sēklaudzētāju asociācijai Republikas laukumā 2, Rīgā LV1019 vai skanētā veidā uz e-pasta adresi lsaseklas@inbox.lv.

Papildus informāciju jums palīdzēs noskaidrot Ilze pa tālruni 26312490


LSA valde:

 • aicina LSA biedrus savlaicīgi sniegt informāciju par šķirņu un sēklas piedāvājumu 2015. gadam. Jūsu sniegtā informācija būs pieejama ikvienam interesentam, apmeklējot LSA mājas lapas sadaļu Sēklu piedāvājums.  

Zvaniet Ilzei Muceniecei 26312490.  

graudiņš 2

ATGĀDINĀM UN 

LŪDZAM 

PIEVĒRST

UZMANĪBU!

Valsts Augu aizsardzības dienests var izsniegt divu veidu dokumentus sēklu kotroles jomā - sēklu sertifikātu + etiķetes uz iepakojuma un sēklu novērtēšanas rezultātus.

Tikai sēklas sertifikāts apliecina, ka sēklas partija ir pilnībā novērtēta likumdošanā noteiktajā kārtībā un tā 100% atbilst visiem sēklas kategorijai atbilstošajiem kvalitātes kritērijiemvisa sertifikātā sniegtā informācija ir izlasāma arī uz sēklas iepakojuma etiķetēm. Katrai sēklas iepakojuma vienībai jābūt piestiptinātai etiķetei.

Sēklu novērtēšanas rezultāti norāda, ka sēklas partikas sertifikācija nav pabeigta vai nevar tikt pabeigta. Sēklu kontrole parasti tiek veikta tikai pēc kāda noteikta rādītāja - visbiežāk  - dīdzības pārbaudei, bet izsniegtie kontroles rezultāti neapliecina:

 • sēklas piederību konkrētai šķirnei,
 • nesniedz informāciju, kāda ir šķirnes tīrība (vai sēklu partijā nav citu sugu/škirņu sēklu piemaisījumi),
 • nesniedz informāciju, kāda ir sēklu tīrība (vai sēklu partijā nav nezāļu, piem., vējauzu, lāčauzu, rudzu smilgas vai citu bīstamu nezāļu sēklas).

 Pirms iegādājaties sēklas, pieprasiet sēklas pārdevējam uzrādīt sēklas kvalitāti apliecinošus dokumentus! Tikai tā pasargāsiet savas samniecības laukus no nepatīkamiem "pārsteigumiem".


 LSA kopsapulce – seminārs

2016. gada 16. martā Jelgavas novada, Zaļenieku pagasta, Zaļenieku muižā

Ziņojums par LSA darbību 2015. gadā, prezentācija apskatāma šeit>>>

Ziņojums par LSA gada pārskatu, materiāli apskatāmi šeit>>>

Izmaiņas LSA biedru sastāvā  - skatīt sadaļu Biedri.

Biotehnoloģijas metožu pielietošana šķirņu identificēšanā – Latvijas Valsts mežzinātnes institūta “Silava” Ģenētisko resursu centra vadošais pētnieks Dr.biol. Dainis Ruņģis, prezentācija apskatāma šeit>>> 

Aktuālais likumdošanā sēklkopības nozarei - ZM Lauksaimniecības departamenta Lauksaimniecības resursu nodaļas vadītāja vietniece Ineta Jēkabsone prezentācija apskatāma šeit>>>

VAAD informācija par sēklu sertifikāciju un šķirņu reģistrāciju Latvijā - VAAD Sēklu kontroles departamenta direktore Velta Evelone, prezentācija apskatāma šeit>>>

Saistītais atbalsts sēklkopībai: 2015.gada pieredze  - LAD Eiropas Savienības Tiešo maksājumu departamenta Platību maksājumu daļas vadītāja vietniece Ginta Zīvarte, prezentācija apskatāma šeit>>>

Paldies biedriem par dalību un Zaļenieku muižai par viesmīlīgo uzņemšanu!!!


 Lauksaimnieki aicināti aizpildīt deklarācijas par Latvijā aizsargāto škirņu pašaudzētās sēklas sējumiem saimniecībās

Saskaņā ar LSA selekcionāru sekcijas lēmumu un individuālu katra selekcionāra vai šķirņu pārstāvja pilnvarojumu, LSA ik gadu izsūta lauksaimniekiem deklarācijas, kurās lūdz informēt par saimniecību sējumu platībām, kas apsētas ar aizsargāto škirņu pašaudzētu sēklu

Deklarācija sastāv no divām lapām:

 • 1. lapā ir vispārīga informācija par deklarācjas tiesisko pamatojumu, saimniecības dati un kopsavilkums par deklarētajām platībām;
 • 2. lapā  ir pievienots šķirņu saraksts, par kuru audzēšanu saimniecībās selekcionāri vēlās iegūt informāciju.

Šķirni sarakstā iekļauj tikai tad, ja

 • šķirne ir Latvijā vai visā Eiropā reģistrētā kā aizsargāta šķirne;
 • tā minēta selekcionāra vai šķirnes pilnvarotā pārstāvja  pilnvarojumā LSA. 

Lauksaimnieka pienākums ir:

 • izprast savus pienākumus pret selekcionāru, audzējot savā saimniecībā aizsargātu laukaugu šķirnes (skatīt Augu škirņu aizsardzības likuma 3. nodaļu)
 • novērtēt, kādas šķirnes tiek audzētas saimniecībā un vai tās ir deklarācijā minēto šķirņu sarakstā;
 • novērtēt, cik daudz platību apsētas ar pirktu sēklu, cik ar pašaudzētu;
 • aizpildīt deklarāciju un līdz 30.septembrim nosūtīt to uz LSA norādīto adresi;
 • pēc LSA nosūtītā maksajuma dokumenta, apstiprināt datu pareizību un savlaicigi veikt šķirnes autoratlīdzības maksājumu.

Nomaksātā  šķirnes autoratlīdzība ir

Jūsu devums  jaunu škirņu selekcijai  - atbalsts selekcionāriem un ieguldījums arī Jūsu saimniecībā.

Labas šķirnes ir labas ražas pamats! 


 Galega (Galegaorientalis.Lam) saista lauksaimnieku uzmanību ne vien kā augstražīgs proteīnaugs, bet arī ar savu unikālo sējuma ilgmūžību  - ražotspēju 20 un vairāk gadus. Galegas patrons – pazinējs un ieviesējs Latvijas saimniecībās ir

Dr. agr.Valdis Auziņš.

Diemžēl 2014.gadā  V.Auziņš ir aizgājis mūžībā. Viņa mūža darbs – pētījumi par galegas audzēšanas agrotehniku, izmantošanu lopkopībā u.c. jautājumi vēl joprojām ir aktuāli un interesentiem pieejami pateicoties zinātnieka izveidotajai    mājas lapai  www.galega.lv. Cienot V.Auziņa paveikto, LSA sola uzturēt šo interneta vietni pieejamu visiem interesentiem arī turpmāk.

Vēlam sekmes galegas audzēšanā!


Piedāvājam lauksaimniekiem  informāciju:

Uzzini, kas ir šķirne skatiet šeit

Uzzini, kas ir sertificēta sēkla  - skatīt šeit 

Ko sēsi to pļausi (small)

INFORMĀCIJAI:

Laukaugu sēklkopības nozares ziņojuma 2013. gada prezentācija  skatīt šeit.

Sēklkopības nozares ekspertu 2012. gada ziņojums  šeit.

 Izmantojiet iespēju un ievietojiet LSA mājas lapā informāciju par sēklas piedāvājumu !

Atcerēsimies - sēklā ir paslēpts vislielākais dabas spēks! No mazas sēklas izaug...